Provozní řád

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem HEAT programu Nový Jičín a také s návštěvním řádem sportovního zařízení Sportcentra Abácie. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou, nebo si zakoupit jednorázovou vstupenku. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.heatnovyjicin.cz Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor HEAT centra a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
Heat program Nový Jičín je otevřen dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.heatnovyjicin.cz – Rezervace, který respektuje provozní dobu Sport centra Abácie. Sportovní lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit.

IV.
Účast na sportovní lekci je možné rezervovat telefonicky na čísle +420 773 757 493, pomocí e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách. Klientská data poskytnutá pro vytvoření webového účtu jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů HEAT programu a řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou na adresu Provozovny, e-mailovou cestou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám HEAT programu Nový Jičín.

V.
Rezervovanou odpolední lekci lze zrušit nejpozději do 12 hodin toho dne, ranní lekce lze zrušit den předen do 20h. Pokud se klient nedostaví na danou lekci a nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, je povinen uhradit částku odpovídající dané lekci při další návštěvě Heat centra.

VI. Klienti HEAT programu, mohou plně využívat šatny a sprchy sportcentra Abácie.

VII.
Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč obsluze recepce Sport centra Abácie. Po dobu své návštěvy na HEAT programu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce Sport Abácie a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do prostor HEAT programu je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při cvičení na podložkách je klient z hygienických důvodů povinen používat také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Před zahájením jakékoliv sportovní aktivity je klient povinen zkontrolovat, že příslušné zařízení či stroj nejeví žádné známky poškození, jež by bránily jejich bezpečnému využití. Veškeré poruchy či závady musí klient nahlásit přítomnému instruktorovi. Cvičení s takovým zařízením či na takovém stroji je zakázáno. Na instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k manipulaci se stroji/zařízením/vybavením.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. HEAT program Nový Jičín nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.
Po skončení sportovní lekce musí každý klient uvést stroj do původní polohy a provést jeho desinfekci – otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekčním přípravkem, který je k dispozici přímo v tělocvičně.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách fitness centra

V prostorách HEAT program zakázáno:

  • konzumovat vlastní potraviny;
  • kouřit;
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

V HEAT centru dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XIV.
Provozní řád HEAT program Nový Jičín, 1.4.2017

H.E.A.T. program Nový Jičín

Provozovatel

Ing. Lenka Janková

Provozovna:

B. Martinů 1884/1

741 01 Nový Jičín

IČO 05916054

Provozní doba, dle aktuálního rozpisu lekcí, viz. www.heatnovyjicin.cz

Kontaktní údaje:

www.heatnovyjicin.cz

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: +420 773 757 493